IdcBuster 试用VPS 评测

IDCBuster

这货是国人VPS提供商,因为很低调,所以阿福收到这货的评价也很少。总的来说还行。这货近期开了免费试用的VPS,意在干啥?嘿嘿嘿,除了拉客户之外,阿福觉得还有一种炫耀在里面。当阿福登录系统的时候看打了实际试用内存仅有0M的时候,尼玛,你和你的小伙伴是什么心情?

试用机配置:

CPU:8核心(这货介绍上写的是4核心的)

内存:1G (突发到1.5G ,貌似是老版本的VZ。没有vswap)

硬盘:40G

流量:300G

IPs:1IPv4

可选系统:Linux

官方网址:www.idcbuster.com

有性趣的童鞋可以去看看阿福的文章http://rffan.info/4555 这货的身亲地址就在里面。

测试项目一:

CPU信息:

CPU核心数量的多少代表着你多线程运行的程序的快慢。当然性能不是绝对有优势的,看卖家把U平分到多少个人头上。不过一般来说U核心越多,性能越好。

[root@IdcBuster ~]# cat /proc/cpuinfo
processor    : 0
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family    : 6
model        : 58
model name    : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz
stepping    : 9
cpu MHz        : 3500.143
cache size    : 8192 KB
physical id    : 0
siblings    : 8
core id        : 0
cpu cores    : 4
apicid        : 0
initial apicid    : 0
fpu        : yes
fpu_exception    : yes
cpuid level    : 13
wp        : yes
flags        : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips    : 7000.28
clflush size    : 64
cache_alignment    : 64
address sizes    : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor    : 1
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family    : 6
model        : 58
model name    : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz
stepping    : 9
cpu MHz        : 3500.143
cache size    : 8192 KB
physical id    : 0
siblings    : 8
core id        : 1
cpu cores    : 4
apicid        : 2
initial apicid    : 2
fpu        : yes
fpu_exception    : yes
cpuid level    : 13
wp        : yes
flags        : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips    : 7000.28
clflush size    : 64
cache_alignment    : 64
address sizes    : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor    : 2
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family    : 6
model        : 58
model name    : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz
stepping    : 9
cpu MHz        : 3500.143
cache size    : 8192 KB
physical id    : 0
siblings    : 8
core id        : 2
cpu cores    : 4
apicid        : 4
initial apicid    : 4
fpu        : yes
fpu_exception    : yes
cpuid level    : 13
wp        : yes
flags        : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips    : 7000.28
clflush size    : 64
cache_alignment    : 64
address sizes    : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor    : 3
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family    : 6
model        : 58
model name    : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz
stepping    : 9
cpu MHz        : 3500.143
cache size    : 8192 KB
physical id    : 0
siblings    : 8
core id        : 3
cpu cores    : 4
apicid        : 6
initial apicid    : 6
fpu        : yes
fpu_exception    : yes
cpuid level    : 13
wp        : yes
flags        : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips    : 7000.28
clflush size    : 64
cache_alignment    : 64
address sizes    : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor    : 4
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family    : 6
model        : 58
model name    : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz
stepping    : 9
cpu MHz        : 3500.143
cache size    : 8192 KB
physical id    : 0
siblings    : 8
core id        : 0
cpu cores    : 4
apicid        : 1
initial apicid    : 1
fpu        : yes
fpu_exception    : yes
cpuid level    : 13
wp        : yes
flags        : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips    : 7000.28
clflush size    : 64
cache_alignment    : 64
address sizes    : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor    : 5
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family    : 6
model        : 58
model name    : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz
stepping    : 9
cpu MHz        : 3500.143
cache size    : 8192 KB
physical id    : 0
siblings    : 8
core id        : 1
cpu cores    : 4
apicid        : 3
initial apicid    : 3
fpu        : yes
fpu_exception    : yes
cpuid level    : 13
wp        : yes
flags        : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips    : 7000.28
clflush size    : 64
cache_alignment    : 64
address sizes    : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor    : 6
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family    : 6
model        : 58
model name    : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz
stepping    : 9
cpu MHz        : 3500.143
cache size    : 8192 KB
physical id    : 0
siblings    : 8
core id        : 2
cpu cores    : 4
apicid        : 5
initial apicid    : 5
fpu        : yes
fpu_exception    : yes
cpuid level    : 13
wp        : yes
flags        : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips    : 7000.28
clflush size    : 64
cache_alignment    : 64
address sizes    : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor    : 7
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family    : 6
model        : 58
model name    : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz
stepping    : 9
cpu MHz        : 3500.143
cache size    : 8192 KB
physical id    : 0
siblings    : 8
core id        : 3
cpu cores    : 4
apicid        : 7
initial apicid    : 7
fpu        : yes
fpu_exception    : yes
cpuid level    : 13
wp        : yes
flags        : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips    : 7000.28
clflush size    : 64
cache_alignment    : 64
address sizes    : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

测试项目二:

空载内存信息:

内存是一个VPS最重要的部分之一。显然内存越大能够运行的程序越多,能够承载的访问量也越多。

[root@IdcBuster ~]# free -m
total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          1536          8       1527          0          0          8
-/+ buffers/cache:          0       1536
Swap:            0          0          0

吓尿了阿福和他的小伙伴!

硬盘:

[root@IdcBuster ~]# df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/simfs             40G  484M   40G   2% /
none                  768M  4.0K  768M   1% /dev

看看这硬盘使用量,阿福就晓得,这是经过特殊优化的系统

测试项目三:

硬盘IO测试:

DD测试硬盘

[root@IdcBuster ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=128k count=4k oflag=dsync
4096+0 records in
4096+0 records out
536870912 bytes (537 MB) copied, 8.55541 seconds, 62.8 MB/s
[root@IdcBuster ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=128k count=4k oflag=dsync
4096+0 records in
4096+0 records out
536870912 bytes (537 MB) copied, 6.00272 seconds, 89.4 MB/s
[root@IdcBuster ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=128k count=4k oflag=dsync
4096+0 records in
4096+0 records out
536870912 bytes (537 MB) copied, 8.71983 seconds, 61.6 MB/s

DD表现中规中矩。

测试项目四:

端口速率:

Port Speed

IN速率:

[root@IdcBuster ~]# wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
–2013-12-28 18:39:54–  http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
Resolving cachefly.cachefly.net… 205.234.175.175
Connecting to cachefly.cachefly.net|205.234.175.175|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 104857600 (100M) [application/octet-stream]
Saving to: `100mb.test’

100%[================================>] 104,857,600 11.1M/s   in 8.9s

2013-12-28 18:40:03 (11.2 MB/s) – `100mb.test’ saved [104857600/104857600]

显然100M的端口无疑!

采用MYHOST123(官网:http://www.myhost123.com )的凤凰城数据中心测试下载速度。

[root@myhost123 ~]#wget http://23.106.211.100/100mb.test
–2013-12-28 10:51:43–  http://23.106.211.100/100mb.test
Connecting to 23.106.211.100:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 104857600 (100M) [application/x-tar]
Saving to: `100mb.test.4′

100%[=================================>] 104,857,600 1.10M/s   in 74s

2013-12-28 10:52:58 (1.34 MB/s) – `100mb.test.4′ saved [104857600/104857600]
采用GetVM洛杉矶ENZU数据中心(官网:http://www.getvm.net)测试下载速度。

[root@GetVM1200 ~]# wget http://23.106.211.100/00mb.test
–2013-12-28 23:49:55–  http://23.106.211.100/00mb.test
Connecting to 23.106.211.100:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 404 Not Found
2013-12-28 23:49:55 ERROR 404: Not Found.

[root@GetVM1200 ~]# wget http://23.106.211.100/100mb.test
–2013-12-28 23:50:04–  http://23.106.211.100/100mb.test
Connecting to 23.106.211.100:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 104857600 (100M) [application/x-tar]
Saving to: `100mb.test’

100%[==============================>] 104,857,600 1.93M/s   in 45s

2013-12-28 23:50:50 (2.20 MB/s) – `100mb.test’ saved [104857600/104857600]
采用BlueVM的洛杉矶数据中心(官网:https://www.bluevm.com)测试下载速度

root@bluevm:~# wget http://23.106.211.100/100mb.test
–2013-12-28 10:56:36–  http://23.106.211.100/100mb.test
Connecting to 23.106.211.100:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 104857600 (100M) [application/x-tar]
Saving to: `100mb.test’

100%[=================================>] 104,857,600 2.03M/s   in 48s

2013-12-28 10:57:24 (2.09 MB/s) – `100mb.test’ saved [104857600/104857600]

这个出口略蛋疼。不过预计是因为测试VPS,只需要保证性能就OK了,带宽神马的他忽略了。

测试项目五:

UnixBench Score

Unixbench跑分:400以下为性能低下400-600正常水平,高于1K性能优异。如果朋友们遇到Unixbench跑分出错的问题,欢迎查找:Unixbench 测试脚本错误集锦

wget http://byte-unixbench.googlecode.com/files/unixbench-5.1.3.tgz

tar zxvf unixbench-5.1.3.tgz

cd unixbench-5.1.3

make

./Run
#    #  #    #  #  #    #          #####   ######  #    #   ####   #    #
#    #  ##   #  #   #  #           #    #  #       ##   #  #    #  #    #
#    #  # #  #  #    ##            #####   #####   # #  #  #       ######
#    #  #  # #  #    ##            #    #  #       #  # #  #       #    #
#    #  #   ##  #   #  #           #    #  #       #   ##  #    #  #    #
####   #    #  #  #    #          #####   ######  #    #   ####   #    #

Version 5.1.2                      Based on the Byte Magazine Unix Benchmark

Multi-CPU version                  Version 5 revisions by Ian Smith,
Sunnyvale, CA, USA
December 22, 2007                  johantheghost at yahoo period com

1 x Dhrystone 2 using register variables  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Double-Precision Whetstone  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Execl Throughput  1 2 3

1 x File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks  1 2 3

1 x File Copy 256 bufsize 500 maxblocks  1 2 3

1 x File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks  1 2 3

1 x Pipe Throughput  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Pipe-based Context Switching  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Process Creation  1 2 3

1 x System Call Overhead  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Shell Scripts (1 concurrent)  1 2 3

1 x Shell Scripts (8 concurrent)  1 2 3

8 x Dhrystone 2 using register variables  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 x Double-Precision Whetstone  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 x Execl Throughput  1 2 3

8 x File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks  1 2 3

8 x File Copy 256 bufsize 500 maxblocks  1 2 3

8 x File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks  1 2 3

8 x Pipe Throughput  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 x Pipe-based Context Switching  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 x Process Creation  1 2 3

8 x System Call Overhead  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 x Shell Scripts (1 concurrent)  1 2 3

8 x Shell Scripts (8 concurrent)  1 2 3

========================================================================
BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.2)

System: flydon2009.163.com: GNU/Linux
OS: GNU/Linux — 2.6.32-042stab084.12 — #1 SMP Tue Nov 26 20:18:08 MSK 2013
Machine: i686 (i386)
Language: en_US.utf8 (charmap=”UTF-8″, collate=”UTF-8″)
CPU 0: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz (7000.3 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 1: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz (7000.3 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 2: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz (7000.3 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 3: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz (7000.3 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 4: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz (7000.3 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 5: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz (7000.3 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 6: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz (7000.3 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 7: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz (7000.3 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
09:45:59 up 48 min,  1 user,  load average: 0.48, 3.48, 3.42; runlevel 3

————————————————————————
Benchmark Run: Sun Dec 29 2013 09:45:59 – 10:14:07
8 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables       19527975.3 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     3048.4 MWIPS (10.0 s, 7 samples)
Execl Throughput                               5793.8 lps   (29.9 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks       1003032.1 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          254570.5 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       2523865.6 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                             1950019.3 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 207765.6 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                              18315.7 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   9762.6 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                   4101.6 lpm   (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead                        2266342.8 lps   (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   19527975.3   1673.3
Double-Precision Whetstone                       55.0       3048.4    554.3
Execl Throughput                                 43.0       5793.8   1347.4
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0    1003032.1   2532.9
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     254570.5   1538.2
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    2523865.6   4351.5
Pipe Throughput                               12440.0    1950019.3   1567.5
Pipe-based Context Switching                   4000.0     207765.6    519.4
Process Creation                                126.0      18315.7   1453.6
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       9762.6   2302.5
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0       4101.6   6836.1
System Call Overhead                          15000.0    2266342.8   1510.9
========
System Benchmarks Index Score                                        1703.3

————————————————————————
Benchmark Run: Sun Dec 29 2013 10:14:07 – 10:42:40
8 CPUs in system; running 8 parallel copies of tests

Dhrystone 2 using register variables       81361480.8 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                    21821.5 MWIPS (9.9 s, 7 samples)
Execl Throughput                              31714.8 lps   (29.7 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks       1087521.2 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          285161.8 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       3073482.8 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                             8364934.2 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                1384879.3 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                              85889.4 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                  35453.8 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                   3714.3 lpm   (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead                        9222128.4 lps   (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   81361480.8   6971.8
Double-Precision Whetstone                       55.0      21821.5   3967.5
Execl Throughput                                 43.0      31714.8   7375.5
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0    1087521.2   2746.3
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     285161.8   1723.0
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    3073482.8   5299.1
Pipe Throughput                               12440.0    8364934.2   6724.2
Pipe-based Context Switching                   4000.0    1384879.3   3462.2
Process Creation                                126.0      85889.4   6816.6
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4      35453.8   8361.7
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0       3714.3   6190.6
System Call Overhead                          15000.0    9222128.4   6148.1
========
System Benchmarks Index Score                                        5023.7

这货8核心给阿福的试用VPS,让阿福蛋疼。

测试项目六:

Ping From China

ping值测试

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 赞助商 赞助点联系QQ:1751691323
 • 1
 • 四川遂宁[电信]
 • 23.106.211.100
 • 384毫秒
 • 48
 • 双线租用200元月起
 • 2
 • 陕西西安[电信]
 • 23.106.211.100
 • 312毫秒
 • 49
 • 中光电信云vps
 • 3
 • 上海[电信]
 • 23.106.211.100
 • 277毫秒
 • 49
 • 上海龙联[上海高防]
 • 4
 • 深圳[电信]
 • 23.106.211.100
 • 312毫秒
 • 48
 • 香港纵横网连
 • 5
 • 江苏无锡[电信]
 • 23.106.211.100
 • 263毫秒
 • 47
 • 山西太原联通机房
 • 6
 • 四川绵阳[电信]
 • 23.106.211.100
 • 309毫秒
 • 49
 • 西部数码 云主机
 • 7
 • 江西[电信]
 • 23.106.211.100
 • 183毫秒
 • 49
 • 【高防】广东【300G】
 • 8
 • 香港[电信]
 • 23.106.211.100
 • 277毫秒
 • 54
 • 香港纵横网连
 • 9
 • 湖南[电信]
 • 23.106.211.100
 • 334毫秒
 • 49
 • 【高防服务器】免备案
 • 10
 • 四川德阳[电信]
 • 23.106.211.100
 • 366毫秒
 • 48
 • 加速乐防黑客
 • 11
 • 重庆[电信]
 • 23.106.211.100
 • 309毫秒
 • 50
 • 首页互联
 • 12
 • 江苏扬州[电信]
 • 23.106.211.100
 • 300毫秒
 • 48
 • DiyVM高端云VPS
 • 13
 • 江苏镇江[电信]
 • 23.106.211.100
 • 286毫秒
 • 48
 • 雅科诺商务 [高防]
 • 14
 • 安徽淮北[电信]
 • 23.106.211.100
 • 170毫秒
 • 50
 • 安徽拓普(双线)
 • 15
 • 云南昆明[电信]
 • 23.106.211.100
 • 261毫秒
 • 49
 • 云南数据港
 • 16
 • 广东东莞[电信]
 • 23.106.211.100
 • 230毫秒
 • 48
 • BGP5线VPS109元
 • 17
 • 北京[多线]
 • 23.106.211.100
 • 340毫秒
 • 48
 • 北京BGP【免备】
 • 18
 • 河南郑州[多线]
 • 23.106.211.100
 • 193毫秒
 • 48
 • 【易米BGP】 云VPS
 • 19
 • 上海[多线]
 • 23.106.211.100
 • 277毫秒
 • 47
 • 浦东数据中心(BGP)
 • 20
 • 上海[联通]
 • 23.106.211.100
 • 253毫秒
 • 50
 • 上海络安数据中心
 • 21
 • 泉州[联通]
 • 23.106.211.100
 • 258毫秒
 • 50
 • 三千尺-百兆独享
 • 22
 • 江苏[联通]
 • 23.106.211.100
 • 266毫秒
 • 51
 • 蒲公英100M独享
 • 23
 • 辽宁[联通]
 • 23.106.211.100
 • 275毫秒
 • 51
 • 【180G高防】秒解
 • 24
 • 深圳[联通]
 • 23.106.211.100
 • 301毫秒
 • 49
 • 香港纵横网连
 • 25
 • 北京[联通]
 • 23.106.211.100
 • 294毫秒
 • 44
 • 北京双线云主机
 • 26
 • 黑龙江[联通]
 • 23.106.211.100
 • 333毫秒
 • 46
 • 45互联高防免备服务器
 • 27
 • 徐州[联通]
 • 23.106.211.100
 • 306毫秒
 • 48
 • 枫信江苏双线399/月
 • 28
 • 宁波[联通]
 • 23.106.211.100
 • 229毫秒
 • 53
 • 【高防】美国双线
 • 29
 • 安徽滁州[联通]
 • 23.106.211.100
 • 291毫秒
 • 50
 • (海外高防专家)
 • 30
 • 天津[联通]
 • 23.106.211.100
 • 282毫秒
 • 44
 • 免备案主机 云主机
 • 31
 • 安徽[移动]
 • 23.106.211.100
 • 193毫秒
 • 46
 • 香港润网 vps母鸡
 • 32
 • 深圳[移动]
 • 23.106.211.100
 • 223毫秒
 • 43
 • 香港纵横网连
 • 33
 • 江苏[移动]
 • 23.106.211.100
 • 236毫秒
 • 43
 • 蒲公英江苏多线
 • 34
 • 山东[移动]
 • 23.106.211.100
 • 242毫秒
 • 43
 • 新加坡VPS
 • 35
 • 德国[海外]
 • 23.106.211.100
 • 147毫秒
 • 55
 • 全球服务器
 • 36
 • 美国迈阿密[海外]
 • 23.106.211.100
 • 42毫秒
 • 53
 • COMVPS 站群VPS
 • 37
 • 美国圣安娜[海外]
 • 23.106.211.100
 • 29毫秒
 • 56
 • 美国KT高速服务器
 • 38
 • 香港[海外]
 • 23.106.211.100
 • 177毫秒
 • 51
 • 香港【双线】稳定
 • 39
 • 台湾[海外]
 • 23.106.211.100
 • 184毫秒
 • 44
 • 海西数据台湾机房
 • 40
 • 英国[海外]
 • 23.106.211.100
 • 133毫秒
 • 57
 • 全球服务器租用
 • 41
 • 韩国[海外]
 • 23.106.211.100
 • 164毫秒
 • 52
 • 【打不死】高防服务器
 • 42
 • 美国堪萨斯[海外]
 • 23.106.211.100
 • 48毫秒
 • 55
 • 奇浪网服务器VPS
 • 43
 • 美国洛杉矶[海外]
 • 23.106.211.100
 • 25毫秒
 • 55
 • 快易互联
 • 44
 • 美国圣何塞[海外]
 • 23.106.211.100
 • 20毫秒
 • 57
 • EMSHOST 云主机

未经允许不得转载:啊福主机 » IdcBuster 试用VPS 评测

赞 (0)

评论 0

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址
 1. her这是怪物……回复
  • 阿福- -暂时这货的免费1月主机应该很少客户。所以,你懂的~回复
 2. Rexter下午的时候google搜别的进入了你的网站,看到了这个试用,试着申请了下,晚上就给我开通了,正玩着,谢谢分享!回复
  • 阿福哈哈,别玩坏了~回复
 3. 神父你的一位同行对这个机机评价很高啊回复
  • 阿福- -这个机器。。。嗯。。怎么说呢。。。对于VZ来说非常恐怖。所以神父去申请把~回复